ملاقات اعضای هیات اقتصادی ایالت هسن آلمان با رییس اتاق تهران - 1395/06/29 - 1395/06/29