سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1387/03/07