مراسم روز تجاری ایران در تایوان - 1395/07/07 - 1395/07/07