بیستمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1395/08/18 - 1395/08/18