بازدید رئیس اتاق تهران از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات - 1395/08/19 - 1395/08/19