هیات تجاری اتاق تهران در آلمان - روز اول - 1395/09/04 - 1395/09/07