هیات تجاری اتاق تهران در آلمان - روز دوم - 1395/09/05 - 1395/09/07