نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران با حضور معاون رییس‌جمهور- 1395/09/16 - 1395/09/16