توافق کمیته امداد امام خمینی (ره) و اتاق تهران برای واگذاری بیمارستان بازرگانان با حضور پرویز فتاح - 1395/10/14 - 1395/10/14