بیست و دومین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1395/11/05 - 1395/11/05