حضور هیات رئیسه و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در بیت آیت الله هاشمی - 1395/11/10 - 1395/11/10