نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و چک-پراگ- 1395/11/12 - 1395/11/12