مراسم افتتاح دفتر اتاق تهران در سازمان صندوق نوآوری و شکوفایی-1395/11/13 - 1395/11/13