نشست هیات بنیاد بوش آلمان در اتاق تهران - 1395/12/10 - 1395/12/10