بیست و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1395/12/17 - 1395/12/17