دیدار هیات رئیسه اتاق تهران با خبرنگاران - 1395/12/21 - 1395/12/21