گزارش تصویری نشست صبحانه با دادستان کل کشور-عکس:اتاق تهران - 1387/04/11