بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1396/01/29 - 1396/01/29