هیات تجاری باواریا در تهران - 1396/02/11 - 1396/02/11