مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تهران - 1396/02/17 - 1396/02/17