چهاردهمین نشست هیات نمایندگان-عکس :اتاق تهران - 1387/04/15