بازدید رئیس اتاق بازرگانی تهران از شهرک صنعتی عباس آباد تهران - 1396/05/03 - 1396/05/03