هیات تجاری هند در اتاق تهران - 1396/06/14 - 1396/06/14