سی امین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1396/06/21 - 1396/06/21