نشست مشترک فعلان بخش خصوصی با نمایندگان موسسه پرایس واترهاوس کوپرز - 1396/06/27 - 1396/06/27