هیات تجاری ایتالیا در اتاق تهران - 1396/07/03 - 1396/07/03