هیات تجاری پاکستان در اتاق تهران - 1396/08/09 - 1396/08/09