نشست فعالان اقتصادی ایران و ایتالیا در رم - 1396/09/08 - 1396/09/08