پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران-عکس:اتاق تهران - 1387/05/16