مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران در سی و دومین جلسه شورا-1396/10/03 - 1396/10/03