نشست هیات رئیسه اتاق تهران با اهالی رسانه - 1396/12/22 - 1396/12/22