صبحانه با رئیس کل بانک مرکزی.عکس:اتاق تهران - 1387/06/02