نشست نقش رتبه بندی اعتباری در اتاق تهران - 1397/02/01 - 1397/02/01