مراسم پایان دوره مدیریت اجرایی با حضور رئیس اتاق تهران و رئیس دانشگاه امیرکبیر 97/02/19 - 1397/02/19