ضیافت افطاری اتاق تهران با حضور اعضای هیات مدیره تشکل‌های اقتصادی - 1397/03/08