بازدید هیات رئیسه اتاق تهران از مجموعه دارویی سیناژن - 1397/05/03