چهل و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/06/20