بازدید اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق تهران از شهرک بهسازی صنایع چوب - 1397/07/11