همایش بزرگ اقتصادی ایران و سوریه در اتاق بازرگانی تهران - 1397/07/28