هفدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران- عکس اتاق تهران - 1387/07/11