چهل و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/08/22