همایش معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران در سال 97 - 1397/09/19 - 1397/09/19