چهل و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/09/20 - 1397/09/20