بازدید رئیس اتاق تهران از سومین دوره نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته - 1397/09/26 - 1397/09/26