همایش هند، فراسوی تحریم‌ها-1397/09/29 - 1397/09/29