برگزیدگان سومین مراسم امین‌الضرب - 1397/10/18 - 1397/10/18