نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران - 1397/12/12