همایش اقتصادی بانوان بازرگان ایران و اسلوونی - 1398/01/19 - 1398/01/19