رییس اتاق تهران در مراسم تجلیل از پیشکسوت صنعت احداث کشور - 1398/02/10