دومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم - 1398/02/31